ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні педагогічної ради                                                                                                             директор Млинівського БТШ

Млинівського БТШ                                                                                                                                 _______________Н.Заріцька

Протокол №3 від 29.08.2019 року                                                                                                        29.08. 2019 року

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

МЛИНІВСЬКОГО БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ

МЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

І. Загальні засади

Млинівський будинок творчості школярів Млинівської селищної ради Рівненської області (далі Млинівський БТШ) здійснює свою діяльність на виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013р. № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції Державної програми розвитку освіти, Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, Концепції національно - патріотичного виховання, Концепції державної програми роботи з обдарованою молоддю, обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки, комплексної тематично-цільової програми виховання учнівської молоді «Нова генерація Млинівщини», Статуту закладу.

Млинівський БТШ планує свою роботу відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433 зі змінами та доповненнями від 27 серпня 2010 року, постанови Кабінету Міністрів України № 769, Статуту закладу.

Освітню програму Млинівського БТШ на 2019-2020 навчальний рік складено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» і спрямовано на творчий розвиток, формування сталого інтересу до національно-патріотичних гуманістичних цінностей особистості, надання додаткових знань, умінь і навичок відповідно до запитів та інтересів дітей, батьків, суспільства в цілому й організації дозвіллєвої діяльності вихованців.

ІІ Ключові компетентності

Ключові компетентності вихованця гуртків науково-технічного напряму:

пізнавальна – засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

практична – формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння вихованню поваги до праці людей.

Ключові компетентності вихованця гуртків художньо-естетичного, фізкультурно-спортивний:

пізнавальна – формування теоретичних знань, стійкого інтересу до музичного, хореографічного, театрального, декоративно-ужиткового мистецтва, ознайомлення з основними поняттями та знаннями з певного виду мистецтва;

практична – формування практичних умінь та навичок з музичного, хореографічного, театрального, декоративно-ужиткового мистецтва мистецтва, розвиток задатків та обдарованості, набуття навичок з певного виду мистецтв;

- формування морально-духовної життєво-компетентної особистості засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності;

- навчання принципам здорового способу життя та шляхам їх реалізації у повсякденному житті;

творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння основами різних видів мистецтва, розвиток естетичних почуттів та смаків;

соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань української, світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій;

- виховання впевненості у своїх силах, доброзичливості, самостійності, відповідальності, вольових якостей, позитивного ставлення до навколишнього світу.

ІІІ. Порядок організації освітнього процесу

В основу освітньої програми Млинівського БТШ покладені орієнтири щодо класифікації гуртків (груп) за трьома рівнями навчання: початковий, основний та вищий.

Рівень гуртка (початковий, основний, вищий), а також термін навчання обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами. Порядок створення та організації діяльності гуртків (груп) базується на принципі наступності від одного рівня до іншого та відповідає вимогам одного з обраних рівнів. Навантаженість навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання.

Так, освітньою програмою у Млинівському БТШ планується здійснення навчання вихованців за програмами:

початкового рівня: 1 гурток – 12 год.;

основного рівня: 12 гуртків – 128 год.;

Середня наповнюваність груп гуртків у Млинівському БТШ становить 15 вихованців, учнів і слухачів. Наповнюваність окремих гуртків (груп) установлюється директором закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівнем майстерності вихованців, учнів та слухачів і становить не більше 25 вихованців, учнів і слухачів.

Освітній процес у Млинівському БТШ здійснюється за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, а також за програмами, затвердженими Рівненським обласним інститутом підвищення педагогічної освіти.

Враховуючи потреби вихованців, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, можливості матеріально-технічного забезпечення, освітній процес Млинівського БТШ у 2019/2020 навчальному році буде здійснюватися за основними напрямами позашкільної освіти:

  1. Художньо-естетичний (14 груп – 68 год.);
  2. Науково-технічний (10 груп – 60 год.);
  3. Фізкультурно-спортивний (2 групи – 12 год.).

ІV. Структура навчального року

Відповідно до п.16 Положення про позашкільний навчальний заклад, наказу Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 №676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки» навчальний рік у Млинівському БТШ розпочинається 1 вересня і закінчується, як правило, 31 травня.

З 1 до 15 вересня здійснюється комплектування гуртків (груп) для першого року навчання та доукомплектування груп другого (третього, четвертого) року навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка. Прийом до позашкільного навчального закладу здійснюється протягом навчального року (по мірі закінчення комплектації гуртків) за бажанням вихованців та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня до 31 грудня.

ІІ семестр – з 2 січня до 29 травня.

У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором Млинівського БТШ.

У літній та канікулярний час навчально-виховний процес у Млинівському БТШ здійснюється за окремим планом, який передбачає проведення роботи з вихованцями, учнями, слухачами у різних організаційних формах: змагання, походи, екскурсії, фестивалі, конкурси, виступи, концерти тощо. Керівники гуртків у літній період можуть займатися організаційно-методичною роботою у межах свого навантаження.

Реалізація робочого навчального плану сприятиме виконанню педагогічним колективом Млинівського БТШ основних його функцій, а саме: навчально-виховної, методичної, соціально-психологічної, адаптаційної, дозвіллєвої, розважальної.

 

Директор                                                                                                                                                                                     Н.Заріцька